עגלות

מריצה לפינוי
שמן שרוף / מי קרור

עגלת מילוי שמן
משאבה פנאומטית

עגלת שמן שרוף
שאיבה מהמדיד

ערכת שאיבה לשמן שרוף
הכולל חיבור הידראולי מהיר